• اهمیت آب و زمینه های مهندسی مرتبط با آنها باعث شد تا این بخش را از ابتدای تأسیس در کنار خود داشته باشیم.
  • مسائل مرتبط با حوزه مهندسی رودخانه، کنترل و مهار سیلاب ها، استفاده مناسب از رودخانه ها، نیروگاههای برق آبی، زیباسازی سواحل رودخانه ها، همچنین زمینه های مهندسی مرتبط با آبهای سطحی و زیرزمینی در این بخش پیگیری می شود.
  • از طرف دیگر اهمیت مسائل و مشکلات زیست محیطی باعث شده تا در این بخش ، خدمات مهندسی محیط زیست و روشهای استفاده بهتر از منابع طبیعی نیز مد نظر قرار گیرد. موارد زیر از جمله خدمات این بخش هستند:
 
  • کنترل و مهار سیلاب ها
  • انرژی های نو، مزارع بادی
  • طراحی سدهای مختلف
  • روشهای مدیریت زباله ، تولید برق از زباله
  • نیروگاههای برق آبی
  • روش های مقابله با ریزگردها
  • شبکه های آبیاری و زهکشی