هر طراحی با داده های زمینی و برای پروژه های دریایی با داده های بستر دریا شروع می شود. ارتباط نزدیک بین تیم طراحی و تیم نقشه برداری، یک ضرورت است. سازه پردازی ایران تیم مجربی را سازماندهی کرد که با ابزارها و امکانات به روز مجهز شده بودند تا تیم طراحی را با هر داده سایت مورد نیاز تغذیه کنند.

  • نقشه برداری زمینی
  • نقشه توپوگرافی هیدروگرافی بستر دریا
  • خط ساحلی رودخانه ها و دریاچه های سد
  • تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی
  • پایگاه داده سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS).
  • مدلسازی ریاضی سطح زمین