• نیاز به اطلاعات دقیق ژئوتکنیکی در پروژه های تمام بخش های تخصصی، انگیزه ای شد برای ایجاد بخشی مستقل برای ارائه این خدمات.
  • با تجهیز خود به تجهیزات مدرن در هر دو بخش میدانی و آزمایشگاهی، همچنین امکانات پیشرفته آزمایشات ژئوفیزیک، واحدی قوی و قابل اتکا برای کارفرمایان محترم ایجاد شد. هم اکنون با تجربه سالها مطالعات ژئوتکنیک مرتبط با فعالیت های دریایی و سازه ای، خدمات زیر در این بخش ارائه می شود.
   
  • عملیات ژئوتکنیک میدانی (آزمایشات، حفاری)
  • مطالعات ژئورادار
  • استقرار آزمایشگاه های محلی
  • مطالعات لرزه خیری و میکرولرزه خیزی
  • آزمایشات ژئوالکتریک سطحی و عمقی
  • پردازش دو بعدی و سه بعدی اطلاعات لرزه خیزی در پروژه های نفتی