• دسترسی به آب های آزاد و بهره بردن از مزایای بنادر، برای هر کشوری ارزشمند است.
  • دارا بودن 5000 کیلومتر خط ساحلی در کشور از یک سو، و لزوم توانایی در انجام مطالعات مهندسی مرتبط با سواحل در داخل کشور از دیگر سو، دلایلی محکم برای ایجاد این بخش در زمان تاسیس شرکت بود.
  • پیچیدگی های مطالعات پدیده های دریایی که از ملزومات طراحی سازه های دریایی است را با مسلح شدن به دانش روز و نرم افزارهای معتبر بین المللی، تسهیل کردیم و اکنون، ضمن دارا بودن تجربه ده ها پروژه در بزرگ ترین بنادر کشور در کارنامه خود، همچنان عزم جدی برای به روز تر شدن و فعال بودن در پروژه های دریایی کشور و خارج از کشور داریم.
 
  • سازه های بنادر، اسکله ها، موج شکن ها،..
  • مطالعات هیدرودینامیک و هیدرولیک پدیده های دریایی
  • سازه ها و تاسیسات خشکی
  • مدل سازی ریاضی موج، رسوب، آلودگی ها
  • مطالعات ژئوتکنیک دریایی، استحصال زمین
  • طرحهای جامع مدیریت سواحل و بنادر
  • سازه های آبگیری از دریا
  • کارخانجات ساخت و تعمیر شناورها