overview-persian
بیش از 600 پروژه در ایران و خاورمیانه

مهندسی، مشاوره و مدیریت پروژه

همکاری بین المللی

مهندسی و سازندگی مرز ندارد. هدف ساختن است. اگر بتوانیم، در فراسوی مرزهای خود حاضر خواهیم شد و اگر لازم باشد برای ساختن کشور خود از توان مهندسی دیگران استفاده خواهیم کرد.

همکاری با شرکت های بین المللی و معتبر برای پروژه های داخل کشور و همچنین حضور در پروژه های خارج از کشور همیشه از سیاست های مهندسین مشاور سازه پردازی ایران بوده است.

در این زمینه تا کنون کارهای موفقی داشته ایم و همچنان با جدیت به دنبال حضور مؤثرتر در پروژه های مهندسی خارج از کشور هستیم.

ثبت شرکت و ایجاد دفتر در کشورهای عمان و عراق، نشان از قصد شرکت برای ایجاد پایگاه منطقه ای در این دو کشور همسایه دارد و حضور در دیگر کشور ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

Sazehpardazi International Cooperation