overview-persian
بیش از 600 پروژه در ایران و خاورمیانه

مهندسی، مشاوره و مدیریت پروژه

چشم انداز

پس از گذشت بیش از سه دهه از شروع فعالیت شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۶۸، همواره بر آن بوده ایم که در مسیر رشد متعادل و پایدار باقی بمانیم، با تکیه بر دانش فنی پیشرفته خود، بهره مندی از کارکنان مستعد و داشتن نگرش مثبت به آینده و تمایل به چالش ها، در این راه همواره سعی می کنیم احساس مسئولیت در قبال همکاران و مشتریان خود، درک حقایق و احترام به انسانیت را در نظر داشته باشیم.
و اکنون با 600 پروژه تکمیل شده در ایران و خارج از کشور، با امید به آینده ای روشن، همچنان به توسعه می اندیشیم.