overview-persian
با امید به آینده ای روشن، ما همچنان به توسعه فکر می کنیم

توسعه یک فرآیند دائمی در شرکت ما است

ویدیو

Energy Industry Sazeh Pardazi Co. Introduction clip

Sazeh Pardazi Iran Co. Introduction clip